Logo Hlasové centrum o.p.s.

Specializovaný program dalšího vzdělávání pro pěvecké pedagogy

 • Akreditace MŠMT čj. 19786/2013-1-479
 • Odborný garant kurzu: prim. MUDr. Jitka Vydrová

Kurz je určen pro pedagogy zpěvu na základních a středních uměleckých školách.

Vzdělávací cíle kurzu:

 • zvládnutí metodiky výuky klasických stylů
 • získání teoretických znalostí a praktických zkušeností s metodikou výuky moderních a populárních pěveckých stylů známých v zahraničí (např. metodika Catherine Sadolin: Complete Vocal Institut v Kodani, Dánsko)
 • získání teoretických i praktických poznatků o zásadách správného vedení sborového zpěvu
 • zvládnutí práce s výběrem vhodné pěvecké literatury v závislosti na věku dítěte
 • práce se zesilovací technikou u neklasických pěveckých stylů (zpěv na mikrofon)
 • získání teoretických poznatků o práci s hlasovým polem tak, aby co nejvíce rozvíjely hlasový talent dítěte a nedošlo k poškození hlasivek dítěte (např. hlasové uzlíky)
 • získání moderních poznatků z fyziologie hlasu a určování hlasové typologie
 • seznámení s psychologií veřejných vystoupení, prevence trémy a sociální fobie
 • získání praktických dovedností, jak naučit dítě vystupovat na veřejnosti
 • získání zkušeností s interpretací anglické moderní pěvecké literatury vhodné pro děti a mládež
 • získání přímé návaznosti a kontaktu s pedagogy specializovaných středních a vysokých uměleckých škol (Pražská konzervatoř, Divadelní fakulta AMU, Hudební faktulta AMU)

Časová dotace kurzu: 56 hodin

 

Obchodní podmínky pro vzdělávací akce

 • Cena kurzů je stanovena v souladu se zákony č. 526/90 Sb. (zákon o cenách) a č. 235/2004 Sb. (zákon o DPH) ve znění pozdějších změn.
 • Cena kurzu je stanovena pro předem daný maximální počet účastníků. Tento počet účastníků nelze v žádném případě u akreditovaných vzdělávacích programů překročit. U každého kurzu bude upřesněna cena za osobu/kurz.
 • Osvědčení obdrží pouze takový účastník, který je uveden na prezenční listině, absolvoval celý kurz a splnil další podmínky pro vydání Osvědčení.
 • V případě stornování kurzu ze strany odběratele:
  a/ do 21 dnů před potvrzeným termínem neúčtujeme storno poplatky,
  b/ 14 až 20 dnů před potvrzeným termínem účtujeme storno poplatek ve výši 25% z ceny kurzu,
  c/ 7 až 13 dnů před potvrzeným termínem účtujeme storno poplatek ve výši 50% z ceny kurzu,
  d/ 1 až 6 dnů před potvrzeným termínem účtujeme storno poplatek ve výši 75% z ceny kurzu.
 • Vyhrazujeme si právo ze závažných důvodů (např. nemoc lektora) změnit termín konání kurzu. V takovém případě Vám bude na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslána nabídka náhradního termínu a po dohodě s odběratelem lze kurz buď přesunout nebo zrušit bez storno poplatků.
 • Prohlášení o ochraně osobních údajů. Podmínkou pro vystavení Osvědčení o absolvování kurzu/akreditovaného vzdělávacího programu je sdělení jména, příjmení a data narození účastníka. Osobní údaje obsažené v prezenční listině budou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. zpracovávány pouze organizátorem vzdělávací akce v rozsahu nutném pro účely zajištění výuky v rámci vzdělávací akce, pro potřeby evidence vzdělávacích akcí a účasti na nich, pro účely nabídky služeb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; pokud účastník nesouhlasí s poskytnutím osobních údajů a jejich zpracováváním v uvedeném rozsahu, nebudou Vámi poskytnuté údaje pro jejich neúplnost zpracovávány a po ukončení akce budou likvidovány a účastník neobdrží Osvědčení. K Vašim osobním údajům máte právo přístupu dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. Tyto osobní údaje nesmějí být poskytovány třetím osobám ani využívány k jiným účelům.
 • Použití diktafonu, videokamery či jiného nahrávacího a záznamového zařízení (např. notebook, PDA, mobilní telefon apod.) pro záznam vzdělávací akce není povoleno.

Info

tel.: 222 519 016
fax: 222 519 016
hana.vosahlikova@gmail.com

Spolupracujeme

Logo Hlasové a sluchové centrum Praha Logo Medico s.r.o.