Logo Hlasové centrum o.p.s.

Kurz hlasové a mluvní výchovy pro pedagogy

 • Akreditace MŠMT čj. 19786/2013-1-479
 • Odborný garant kurzu: prim. MUDr. Jitka Vydrová

Kurz je určen pro učitele mateřských škol, učitele 1. a 2. stupně základních škol, pedagogy volného času, učitele praktického vyučování, učitele SOŠ, SOU, učitele gymnázií, učitele ZUŠ a SUŠ, učitele speciálních škol, učitele VOŠ, speciální pedagogy a učitele – metodiky prevence.

Vzdělávací cíle kurzu:

 • zlepšení hlasových a mluvních předpokladů pedagogů všech stupňů škol
 • upevnění správných návyků v uplatňování dechové techniky
 • upevnění správných návyků ve využívání rezonance a správné artikulace českého jazyka, eventuálně dalších cizích jazyků
 • získání znalostí o fyziologii a hygieně hlasu ve vztahu k výkonu pedagogického povolání
 • získání znalostí a praktických dovedností z oblasti psychologie mluvního projevu a jeho dopadu na posluchače (žáky, studenty)
 • zvýšení celkové kultivace mluvního projevu pedagogů
 • snížení pracovní neschopnosti z důvodu poruch hlasu

Časová dotace kurzu: 20 hodin

 

Obchodní podmínky pro vzdělávací akce

 • Cena kurzů je stanovena v souladu se zákony č. 526/90 Sb. (zákon o cenách) a č. 235/2004 Sb. (zákon o DPH) ve znění pozdějších změn.
 • Cena kurzu je stanovena pro předem daný maximální počet účastníků. Tento počet účastníků nelze v žádném případě u akreditovaných vzdělávacích programů překročit. U každého kurzu bude upřesněna cena za osobu/kurz.
 • Osvědčení obdrží pouze takový účastník, který je uveden na prezenční listině, absolvoval celý kurz a splnil další podmínky pro vydání Osvědčení.
 • V případě stornování kurzu ze strany odběratele:
  a/ do 21 dnů před potvrzeným termínem neúčtujeme storno poplatky,
  b/ 14 až 20 dnů před potvrzeným termínem účtujeme storno poplatek ve výši 25% z ceny kurzu,
  c/ 7 až 13 dnů před potvrzeným termínem účtujeme storno poplatek ve výši 50% z ceny kurzu,
  d/ 1 až 6 dnů před potvrzeným termínem účtujeme storno poplatek ve výši 75% z ceny kurzu.
 • Vyhrazujeme si právo ze závažných důvodů (např. nemoc lektora) změnit termín konání kurzu. V takovém případě Vám bude na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslána nabídka náhradního termínu a po dohodě s odběratelem lze kurz buď přesunout nebo zrušit bez storno poplatků.
 • Prohlášení o ochraně osobních údajů. Podmínkou pro vystavení Osvědčení o absolvování kurzu/akreditovaného vzdělávacího programu je sdělení jména, příjmení a data narození účastníka. Osobní údaje obsažené v prezenční listině budou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. zpracovávány pouze organizátorem vzdělávací akce v rozsahu nutném pro účely zajištění výuky v rámci vzdělávací akce, pro potřeby evidence vzdělávacích akcí a účasti na nich, pro účely nabídky služeb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; pokud účastník nesouhlasí s poskytnutím osobních údajů a jejich zpracováváním v uvedeném rozsahu, nebudou Vámi poskytnuté údaje pro jejich neúplnost zpracovávány a po ukončení akce budou likvidovány a účastník neobdrží Osvědčení. K Vašim osobním údajům máte právo přístupu dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. Tyto osobní údaje nesmějí být poskytovány třetím osobám ani využívány k jiným účelům.
 • Použití diktafonu, videokamery či jiného nahrávacího a záznamového zařízení (např. notebook, PDA, mobilní telefon apod.) pro záznam vzdělávací akce není povoleno.

Info

tel.: 222 519 016
fax: 222 519 016
hana.vosahlikova@gmail.com

Spolupracujeme

Logo Hlasové a sluchové centrum Praha Logo Medico s.r.o.