Logo Hlasové centrum o.p.s.

Hlasové centrum, o.p.s. pořádá

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY jsou akreditovány v souladu s ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Otevřené kurzy jsou určeny pro individuální zájemce nebo pro organizace, které potřebují vyslat na kurz menší počty účastníků. Pokud by bylo potřeba realizovat kurz pro celou organizaci a více účastníků, doporučujeme zaslat objednávku na e-mailovou adresu: mail@hlasovecentrumops.cz.

Místo konání kurzů:

 • Hlasové centrum, o.p.s.
 • Národní 11, Praha 1

 

1. Kurz hlasové a mluvní výchovy pro pedagogy

Akreditace MŠMT čj. 19786/2013-1-479

Odborný garant kurzu: prim. MUDr. Jitka Vydrová

Kurz je určen pro učitele mateřských škol, učitele 1. a 2. stupně základních škol, pedagogy volného času, učitele praktického vyučování, učitele SOŠ, SOU, učitele gymnázií, učitele ZUŠ a SUŠ, učitele speciálních škol, učitele VOŠ, speciální pedagogy a učitele – metodiky prevence.

Vzdělávací cíle kurzu:

 • zlepšení hlasových a mluvních předpokladů pedagogů všech stupňů škol

 • upevnění správných návyků v uplatňování dechové techniky

 • upevnění správných návyků ve využívání rezonance a správné artikulace českého jazyka, eventuálně dalších cizích jazyků

 • získání znalostí o fyziologii a hygieně hlasu ve vztahu k výkonu pedagogického povolání

 • získání znalostí a praktických dovedností z oblasti psychologie mluvního projevu a jeho dopadu na posluchače (žáky, studenty)

 • zvýšení celkové kultivace mluvního projevu pedagogů

 • snížení pracovní neschopnosti z důvodu poruch hlasu

Časová dotace kurzu: 20 hodin

 

2. Specializovaný program dalšího vzdělávání pro pěvecké pedagogy

Akreditace MŠMT čj. 19786/2013-1-479

Odborný garant kurzu: prim. MUDr. Jitka Vydrová

Kurz je určen pro pedagogy zpěvu na základních a středních uměleckých školách.

Vzdělávací cíle kurzu:

 • zvládnutí metodiky výuky klasických stylů

 • získání teoretických znalostí a praktických zkušeností s metodikou výuky moderních a populárních pěveckých stylů známých v zahraničí (např. metodika Catherine Sadolin: Complete Vocal Institut v Kodani, Dánsko)

 • získání teoretických i praktických poznatků o zásadách správného vedení sborového zpěvu

 • zvládnutí práce s výběrem vhodné pěvecké literatury v závislosti na věku dítěte

 • práce se zesilovací technikou u neklasických pěveckých stylů (zpěv na mikrofon)

 • získání teoretických poznatků o práci s hlasovým polem tak, aby co nejvíce rozvíjely hlasový talent dítěte a nedošlo k poškození hlasivek dítěte (např. hlasové uzlíky)

 • získání moderních poznatků z fyziologie hlasu a určování hlasové typologie

 • seznámení s psychologií veřejných vystoupení, prevence trémy a sociální fobie

 • získání praktických dovedností, jak naučit dítě vystupovat na veřejnosti

 • získání zkušeností s interpretací anglické moderní pěvecké literatury vhodné pro děti a mládež

 • získání přímé návaznosti a kontaktu s pedagogy specializovaných středních a vysokých uměleckých škol (Pražská konzervatoř, Divadelní fakulta AMU, Hudební faktulta AMU)

Časová dotace kurzu: 56 hodin


3. Kurz hlasové a mluvní výchovy pro pedagogy

HLAS A ŘEČ JAKO SOUČÁST OSOBNOSTI - kurz hlasové a mluvní výchovy pro pedagogy MŠ

Akreditace MŠMT čj. MŠMT – 17687/2014-1-498

Odborný garant kurzu: prim. MUDr. Jitka Vydrová

Kurz je určen pro pedagogy mateřských škol.

Vzdělávací cíle kurzu:

-získání znalostí o fyziologii a hygieně hlasu ve vztahu k výkonu pedagogického povolání

-získání znalostí a praktických dovedností z oblasti psychologie mluvního projevu a jeho dopadu na posluchače (žáky), problémy dětské psychiky a ukazatele její patologie

-získání teoretických znalostí, praktických dovedností v oblasti vývoje dětského hlasu v období předškolního vzdělávání včetně prohloubení diagnostických kompetencí učitelů

- zlepšení hlasových a mluvních předpokladů pedagogů mateřských škol a dalších pedagogických pracovníků působících v rámci předškolního vzdělávání (pedagog je významným vzorem správného mluvního projevu pro dítě)

- upevnění správných návyků v uplatňování dechové techniky, rezonance a správné artikulace českého jazyka 

- posílení pozitivního postoje ke kvalitě a kultivace mluvního projevu pedagogů  

Časová dotace kurzu: 12 hodin

 

Obchodní podmínky pro vzdělávací akce

 • Cena kurzů je stanovena v souladu se zákony č. 526/90 Sb. (zákon o cenách) a č. 235/2004 Sb. (zákon o DPH) ve znění pozdějších změn.
 • Cena kurzu je stanovena pro předem daný maximální počet účastníků. Tento počet účastníků nelze v žádném případě u akreditovaných vzdělávacích programů překročit. U každého kurzu bude upřesněna cena za osobu/kurz.
 • Osvědčení obdrží pouze takový účastník, který je uveden na prezenční listině, absolvoval celý kurz a splnil další podmínky pro vydání Osvědčení.
 • V případě stornování kurzu ze strany odběratele:
  a/ do 21 dnů před potvrzeným termínem neúčtujeme storno poplatky,
  b/ 14 až 20 dnů před potvrzeným termínem účtujeme storno poplatek ve výši 25% z ceny kurzu,
  c/ 7 až 13 dnů před potvrzeným termínem účtujeme storno poplatek ve výši 50% z ceny kurzu,
  d/ 1 až 6 dnů před potvrzeným termínem účtujeme storno poplatek ve výši 75% z ceny kurzu.
 • Vyhrazujeme si právo ze závažných důvodů (např. nemoc lektora) změnit termín konání kurzu. V takovém případě Vám bude na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslána nabídka náhradního termínu a po dohodě s odběratelem lze kurz buď přesunout nebo zrušit bez storno poplatků.
 • Prohlášení o ochraně osobních údajů. Podmínkou pro vystavení Osvědčení o absolvování kurzu/akreditovaného vzdělávacího programu je sdělení jména, příjmení a data narození účastníka. Osobní údaje obsažené v prezenční listině budou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. zpracovávány pouze organizátorem vzdělávací akce v rozsahu nutném pro účely zajištění výuky v rámci vzdělávací akce, pro potřeby evidence vzdělávacích akcí a účasti na nich, pro účely nabídky služeb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; pokud účastník nesouhlasí s poskytnutím osobních údajů a jejich zpracováváním v uvedeném rozsahu, nebudou Vámi poskytnuté údaje pro jejich neúplnost zpracovávány a po ukončení akce budou likvidovány a účastník neobdrží Osvědčení. K Vašim osobním údajům máte právo přístupu dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. Tyto osobní údaje nesmějí být poskytovány třetím osobám ani využívány k jiným účelům.
 • Použití diktafonu, videokamery či jiného nahrávacího a záznamového zařízení (např. notebook, PDA, mobilní telefon apod.) pro záznam vzdělávací akce není povoleno.

Info

tel.: 222 519 016
fax: 222 519 016
hana.vosahlikova@gmail.com

Spolupracujeme

Logo Hlasové a sluchové centrum Praha Logo Medico s.r.o.